Showing entries 461 - 480 out of 604

2005


2004


Krenn, L, Hüfner, A, Kastenhuber, A & Speta, F 2004, 'Chemotaxonomic relevance of cardenolides in Urginea fugax', Phytochemistry, vol. 65, no. 21 SPEC. I, pp. 2881-2884. doi.org/10.1016/j.phytochem.2004.05.025


Krenn, L, Beyer, G, Pertz, HH, Karall, E, Kremser, M, Galambosi, B & Melzig, MF 2004, 'In vitro antispasmodic and anti-inflammatory effects of Drosera rotundifolia', Arzneimittel-Forschung, vol. 54, no. 7, pp. 402-405. doi.org/10.1055/s-0031-1296991Showing entries 461 - 480 out of 604