Showing entries 661 - 673 out of 673

1994


1993


1992


1991


1990


Zotchev, SB, Rozenfeld, SM, Zhdanov, VG & Orekhov, AV 1990, 'Genetic studies of Streptomyces bambergiensis fertility properties: Intra- and interspecific crosses', Genetika, vol. 26, no. 10, pp. 1760-1769.

Zotchev, SB, Beritashvili, DR, Rozanfel'd, SM, Zhdanov, VG & Orekhov, AV 1990, 'Obnaruzhenie gigantskikh plazmid v shtammakh Streptomyces bambergiensis.', Doklady Akademii nauk SSSR, vol. 313, no. 1, pp. 203-206.

1989


1988


Showing entries 661 - 673 out of 673