Showing entries 861 - 868 out of 868

Zotchev, SB, Beritashvili, DR, Rozanfel'd, SM, Zhdanov, VG & Orekhov, AV 1990, 'Obnaruzhenie gigantskikh plazmid v shtammakh Streptomyces bambergiensis.', Doklady Akademii nauk SSSR, vol. 313, no. 1, pp. 203-206.


Showing entries 861 - 868 out of 868